Choď na obsah Choď na menu

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE (ZRPŠ), TLAČIVO O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Vážení rodičia.

Nakoľko sa blíži termín na podávanie daňového priznania, chceli by sme  Vás veľmi pekne poprosiť o poukázanie 2 % z daní na naše rodičovské združenie. Poukázané prostriedky plánujeme využiť na obnovu interiéru MŠ, nákup didaktických pomôcok a hračiek či na obnovu školského dvora. Informáciu o čerpaní budete mať v koncoročnom vyúčtovaní hospodárenia ZRPŠ.

Ďakujeme veľmi pekne.

Vyhlasenie o_V2Pv21_1.pdf

 

Príspevok ZRPŠ za školský rok 2021/2022 sa neuhrádza z dôvodu umiestnenia detí na iné materské školy počas rekonštrukcie budovy MŠ Kolískova.

Zápisnica ZRPŠ z 30.8.2021 Dlháčik.docx

_______________________________________________________________________________________________________

Príspevok ZRPŠ na školský rok 2020/2021 bol schválený na zasadnutí Rady rodičov pri MŠ Kolískova 14, konanej 01.10.2020 v sume 60 eur na dieťa (vid web, zápisnica z RR zo dňa 01.10.2020).

Príspevok sa skladá z nasledovných položiek:

13 eur – Vianoce (nákup hračiek do triedy)

7 eur – mikulášsky balíček pre každé dieťa

20 eur – výchovno-vzdelávacia činnosť (didaktické pomôcky, hračky, výtvarné a kreatívne pomôcky, výzdoba k akciám, odmeny, náklady na vzdelávanie učiteliek v sume 5 eur)

10 eur –  bankové poplatky, poštové služby, členský príspevok do Slovenskej organizácie rodičovských združení, hosp. služby, PC technika

10 eur – MDD (výzdoba, pukance, cukrová vata, odmeny, diplomy, darček pre každé dieťa domov)

Tento školský rok je suma znížená o 20 eur na kultúrne podujatia, ktoré pravdepodobne nebude možné pre COVID-19 uskutočňovať.

Rodičom detí chodiacich do MŠ už v minulom šk. roku vznikol preplatok za 4 mesiace v sume 32 eur z dôvodu zatvorenia MŠ pre pandémiu COVID-19. Tento preplatok sa preniesol do nového šk. roka a preto títo rodičia budú hradiť sumu 28 eur na celý školský rok 2020/2021 (60 mínus 32 = 28 eur).

Vrátenie príspevku:

Ak dieťa nebude chodiť do škôlky 3 a viac mesiacov, bude rodičovi za túto dobu odpustená časť príspevku za toto obdobie. Rodič je povinný písomne (napr. emailom) požiadať riaditeľku MŠ o vrátenie časti príspevku.

Úhrada príspevku:

 Úhrada príspevku ZRPŠ je možná ročne alebo polročne na účet Rodičovského združenia pri MŠ Kolískova 14, Bratislava   

 SK44 1100 0000 0026 2615 4238.

Variabilný symbol je daný školským rokom (2021). Do poznámky vždy uvádzajte meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje!

Pri polročnej platbe je potrebné uhradiť 30 eur najneskôr do 31.10.2020 a druhých 30 eur do 31.01.2021.

Pri ročnej platbe je potrebné príspevok vo výške 60 eur uhradiť najneskôr do 31.10.2020.

Rodičia s preplatkom z min. roka, ktorí budú platiť 28 eur platbu uhradia iba jednorazovo do 31.10.2020 v záujme zníženia počtu bankových transakcii.

Poštové poukážky sa nevydávajú. Rodič si úhradu príspevku sleduje a zadáva sám, bez upozornenia.

                           Ďakujeme za vaše príspevky.

Zápisnica zo stretnutia rady rodičov dňa 01.10.2020.docx

Prezenčná listina z rady rodičov dňa 01.10.2020 001.bmp

Zapisnica z plenárneho rodičovského združenia dňa 25.8.2020.pdf

Zapisnica z plenarneho rodičovského združenia dňa 10.9.2020.pdf

 

Vážení rodičia,

dovoľte mi v mene ZRPŠ a zamestnancov MŠ poďakovať za poskytnuté 2% z daní za rok 2020.  Značnú časť z nich sme použili na nákup linolea do školskej jedálne.

Nakoľko sa blíži termín na podávanie daňového priznania, chceli by sme  Vás znovu veľmi pekne poprosiť o poukázanie 2 % z daní na naše rodičovské združenie. Poukázané prostriedky plánujeme využiť na obnovu interiéru MŠ, nákup didaktických pomôcok a hračiek či na obnovu školského dvora. Informáciu o čerpaní budete mať v koncoročnom vyúčtovaní hospodárenia ZRPŠ.

Ďakujeme veľmi pekne.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.