Choď na obsah Choď na menu

PLATBY ZA MŠ A STRAVU A ČÍSLA ÚČTOV

Na základe VZN 4/2021 MČ Karlova Ves z 28.septembra 2021 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ na jeden mesiac je 30 eur.

Príspevok  je potrebné uhrádzať mesačne vopred do 10-eho dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostne alebo vkladom na účet MČ Bratislava- Karlova Ves (MŠ Kolískova)  Odporúčame nastavenie trvalého príkazu na 10 mesiacov (september-jún). Za júl a august sa platí iba v prípade, ak dieťa bude v týchto mesiacoch navštevovať našu MŠ.

IBAN SK 66 5600 0000 0018 0414 3028

Variabilný symbol je daný školským rokom (napr. 2223)

Do  poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu (A,B....F) , do ktorej je zaradené.

Doklad o úhrade rodič predkladá iba v prípade reklamácie alebo spornej platby.

 Poplatok sa neuhrádza ak:

- je dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a s odkladom školskej dochádzky

- má dieťa prerušenú dochádzku 30. po sebe nasledujúcich dní (žiadosť rodiča s potvrdením od lekára)

- rodič predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi

- počas prerušenej prevádzky v čase letných prázdnin

  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravu a režijné náklady :

Príspevok je potrebné uhrádzať  mesačne do konca predchádzajúceho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa stravovanie má poskytnúť a to bezhotovostne alebo vkladom na účet MČ Bratislava- Karlova Ves (ŠJ pri MŠ Kolískova) .

IBAN SK 97 5600 0000 0018 0414 7029

Odporúčame nastavenie trvalého príkazu na 10 mesiacov (september-jún).

Trvalý príkaz pre deti 2,5 -6 ročné: 45 eur.

Trvalý príkaz  pre bezolovrantové deti: 40 eur.

Za júl a august sa platí iba v prípade, ak dieťa bude v týchto mesiacoch navštevovať našu MŠ.

Do  poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu (A,B....F) , do ktorej je zaradené.

Doklad o úhrade rodič predkladá iba v prípade reklamácie alebo spornej platby.

Ďakujeme.

Diétne stravovanie_Informácia pre rodičov detí MŠ.docx

VZN 4_2021_prispevky rodicov_September 2021.pdf

 

 

 

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.