Choď na obsah Choď na menu

PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ

Prijímanie žiadostí bolo ukončené.

Riaditeľka Materskej školy, Kolískova 14, Bratislava v zmysle § 59 a 59a Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

oznámenie o mieste a termíne podávania žiadostí  a podmienkach prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie(ďalej len žiadosť) môže zákonný zástupca dieťaťa podať elektronicky na https://mskoliskova.edupage.org/register/

Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie žiadosti, pretože údaje z nej budú preklopené do informačného systému školy (ASC agenda).  Žiadosť môžete vyplniť online - vo svojom voľnom čase. Údaje vypíšte, prosíme, aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).  Po vyplnení všetkých údajov zadáte možnosť na odoslanie- OK.

Odoslanú žiadosť si vytlačíte a dáte potvrdiť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, kde potvrdí zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a uvedie aj údaj o povinnom očkovaní. 

Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Existujú však aj dôvody na podpísanie žiadosti len jedným zákonným zástupcom, ak:

 • zadováženie podpisu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Zákonný zástupca predloží  riaditeľke školy spolu so žiadosťou čestné vyhlásenie. (Príloha 1). V tom prípade bude rozhodnutie doručované len uvedenému zákonnému zástupcovi.
 • zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje len jeden a predloží  so žiadosťou písomné vyhlásenie (Príloha 2). V tom prípade  bude rozhodnutie doručované len uvedenému zákonnému zástupcovi.

Vyplnenú, podpísanú a potvrdenú elektronickú žiadosť všeobecným lekárom pre deti a dorast treba priniesť osobne do rúk riaditeľke, alebo ňou poverenej osobe, prípadne poslať poštou,  mailom. Zákonní zástupcovia sa budú musieť dostaviť osobne na overenie údajov v žiadosti- s občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa (nezabudnite si priniesť uvedené doklady so sebou).

V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa nemajú možnosť vyplniť a vytlačiť elektronickú žiadosť, môžu si papierovú žiadosť (príloha A) vyzdvihnúť osobne v materskej škole od 22.04.2023 od 8-15 hod v hlavnom vstupe.

Osobné preberanie žiadostí a overovanie údajov bude prebiehať v MŠ Kolískova v dňoch:

2.mája v čase 14,00-16,00 h

3. mája v čase 12,30-14,00 h

4.mája v čase 10,30-13,00 h

10. mája v čase 10,30-13,00 h

11. mája v čase 14,00-16,00 h

alebo po telefonickom či mailovom dohovore.

O prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhodne riaditeľka do 30.júna 2023 .

Prílohy:

Príloha A_Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.doc

Príloha1_ čestné vyhlásenie.docx

Príloha 2_ písomné vyhlásenie.odt

Oznamenie MČ Karlova Ves o prijimani ziadosti do MS 2023_2024.pdf

Spádové MŠ - len pre 5 - ročné deti (PPV).pdf

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024

Od 1. januára 2021 prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59 a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami  materskej školy.

Podmienky prijímania zo zákona:

 • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (MŠ) sa všeobecne prijíma dieťa od troch rokov veku.
 • Prednostne sa podľa § 59 ods. 2 školského zákona budú prijímať deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky prijatia:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Kolískova 14 v Bratislave, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity MŠ Kolískova 14  v Bratislave prednostne prijímané:

 • deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať aby v školskom roku 2023/2024 pred 5 rokom veku plnili povinné predprimárne vzdelávanie pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie  a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,
 • deti, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorých súrodenci budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní aj v šk. roku 2023/2024 v MŠ Kolískova 14  Bratislava,
 • deti, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a nie sú prijaté do inej MŠ,
  • ktoré dovŕšia vek 5 rokov
  • ktoré dovŕšia vek 4 roky
  • ktoré dovŕšia vek 3 roky
  • ktoré dovŕšia 3 roky od 1. septembra do konca kalendárneho roka,
 • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky...)
 • ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity podľa veku,
  • ktoré dovŕšia vek 5 rokov
  • ktoré dovŕšia vek 4 roky
  • ktoré dovŕšia vek 3 roky
  • ktoré dovŕšia 3 roky od 1. septembra do konca kalendárneho roka.

 

 

 

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.