Choď na obsah Choď na menu

PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ

Riaditeľka Materskej školy, Kolískova 14, Bratislava v zmysle § 59 a 59a Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

 

oznámenie o mieste a termíne podávania žiadostí  a podmienkach prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

Miesto a termín podávania žiadostí

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len MŠ) na predprimárne vzdelávanie (príloha A)  môže zákonný zástupca dieťaťa podať osobne riaditeľke, alebo ňou poverenej osobe, poštou, alebo vhodením do schránky ktorá prislúcha k budove MŠ Kolískova (bude potrebné aj osobné overenie údajov uvedených na žiadosti)

v  termíne  od 2.mája 2022 do 13.mája 2022.

Osobné preberanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie (ďalej len žiadosť) pre rekonštrukciu budovy MŠ Kolískova bude prebiehať v aktuálnom sídle riaditeľstva v priestore RC Dlháčik na Majerníkovej ul. 60 v Bratislave (budova MŠ, ZŠ a gymnázia) v dňoch:

2. mája v čase 10,00-11,30 a 12,30-14,00 h

3-5.mája v čase 12,30-14,00 h

6.mája v čase od 9,30-11,30 Zmena termínu: od 10,00-11,30

9-10. mája v čase 9,00-11,30 h

11. mája v čase 14,00-17,00

13. mája v čase 9,00-11,30 h

alebo po telefonickom či mailovom dohovore.

Zákonný zástupca si žiadosť môže stiahnuť z webovej stránky školy. Ak takúto možnosť nemá, môže si ju v papierovej podobe prevziať z nástenky pred vstupnými dverami do aktuálneho sídla riaditeľstva v priestore RC Dlháčik na Majerníkovej ul. 60 od 20.apríla 2022 do 10.mája 2022 v čase od 7,00-17,00 h.

Zákonný zástupca čitateľne vypíše v žiadosti všetky požadované údaje, vyžaduje sa podpis oboch zákonných zástupcov, okrem dôvodov uvedených nižšie. Všeobecný lekár pre deti a dorast potvrdí zdravotnú spôsobilosť dieťaťa, kde uvedie aj údaj o povinnom očkovaní.  Absolvovanie povinného očkovania nie je podmienkou na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Overovanie údajov uvedených v žiadosti bude prebiehať v čase osobného preberania žiadostí. K overovaniu je potrebné predložiť k nahliadnutiu občianske preukazy zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa.

Dôvody na podpísanie žiadosti len jedným zákonným zástupcom:

  • zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje len jeden a predložia riaditeľke školy písomné vyhlásenie (Príloha 1). V tom prípade  bude rozhodnutie doručované len uvedenému zákonnému zástupcovi,
  • jeden zo zákonných zástupcov nie je schopný zo zdravotných dôvodov žiadosť podpísať a druhý zákonný zástupca predloží  riaditeľke školy písomné vyhlásenie. (Príloha 2). V tom prípade bude rozhodnutie doručované len uvedenému zákonnému zástupcovi.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

Od 1. januára 2021 prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ upravuje § 59 a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ je limitované kapacitnými možnosťami  MŠ.

Podmienky prijímania zo zákona:

  • Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa všeobecne prijíma dieťa od troch rokov veku.
  • Prednostne sa podľa § 59 ods. 2 školského zákona budú prijímať deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky prijatia:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Kolískova 14 v Bratislave, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity MŠ Kolískova 14 v Bratislave prednostne prijímané deti:

  • ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca žiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie od šk. roku 2022/2023, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie  a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,
  • s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorých súrodenci budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní aj v šk. roku 2022/2023 v MŠ Kolískova 14  Bratislava,
  • sú s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
  • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej MŠ,
  • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (dieťa nemá plienky a cumlík, nepije z fľaše, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umýva si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa),
  • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity podľa veku:  

          - deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov

           - deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky

           - deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

           - deti, ktoré dovŕšia 3 roky od 1. septembra do konca kalendárneho roka.

 

Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa  do MŠ na predprimárne vzdelávanie dostane zákonný zástupca poštou na adresu uvedenú na žiadosti najneskôr do 30.júna 2022 .

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľka MŠ Kolískova na tel. čísle 0940 637 704 alebo mailom na ms.koliskova@karlovaves.sk.

Prílohy: 

Určenie spádových oblastí pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: VZN_5_2021_spadove_ MŠ.pdf

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie Ziadost o prijatie dietata na predprimarnevzdelavanie.docx

Čestné vvyhlásenia zákonného zástupcu: Príloha č. 1 k oznámeniu o zápise do MŠ.docx 

 Príloha č. 2 k oznámeniu o zápise do MŠ.docx

Oznámenie o zápise z mestskej časti: Oznámenie o zápise do MŠ na šk. rok 2022-2023.pdf

V Bratislave dňa 26.04.2022                                                                                

Mgr. Monika Šuleková

riaditeľka materskej školy

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.