Choď na obsah Choď na menu

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

 

Povinné predprimárne vzdelávanie

Podľa zákona 209 z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 1. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta (predškolák), ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
 2. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.
 3. Zákonný zástupca (rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.
 4. Dieťa sa na povinné predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Podávanie žiadosti sa netýka detí, ktoré sú už prijaté do MŠ a navštevujú MŠ.
 5. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.
 6. Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
 7. Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.
 8. To znamená, že dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná. Rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.
 9. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania..

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ vydáva riaditeľka materskej školy.

Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia riaditeľke MŠ:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast (príloha 2) a
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia(príloha 1).

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepredloží všetky tri doklady alebo jeden z dokumentov (z poradenského zariadenia alebo od všeobecného lekára pre deti a dorast) bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ani nezačne konanie.

 1. Termíny:
 • Zákonný zástupca podá podnet o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania alebo o  výnimočné prijatie na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (u detí, ktoré nedosiahnu päť rokov veku do 31. augusta, ale deti s nadaním, alebo deti ktoré dovŕšia 5.rokov veku v priebehu mesiaca september a zák. zástupca bude v nasledujúcom šk. roku žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky) riaditeľke MŠ do 15.apríla príslušného roka.
 • Zákonný zástupca dodá všetky dokumenty (podľa bodu č.9) riaditeľke MŠ do 15.mája príslušného roka.
 • Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa do 30.júna príslušného roka.
 • Zákonný zástupca sám v časovom predstihu osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.
 1. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák musí ísť na zápis do ZŠ aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.  V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

Príloha 1_informovaný súhlas o pokračovanie PPV.odt

Príloha 2_Súhlas lekára s pokračovaním PPV.docx

Povinné predprimárne vzdelávanie informácie a prílohy.odt