Choď na obsah Choď na menu

JEDÁLNY LÍSTOK, INFORMÁCIE ŠK.JEDÁLNE

Jedálny lístok od 29.5.2023 do 2.6.2023 Kol.14.pdf

Jedálny lístok od 5.6.2023 do 9.6.2023 Kol.14.pdf

 

 

 

 

 

Dotácia na stravovanie.

od 1.5.2023 majú nárok na dotáciu na stravovanie všetky deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci) vo výške 1,40 EUR, ak

 • o to rodič písomne požiada prostredníctvom školskej jedálne (vyplýva priamo zo zákona),
 • ak dieťa bolo v ten deň v škole a zároveň,
 • ak dieťa odobralo obed.

Pozn.: Už sa neprihliada na to, či rodič poberá daňový bonus, alebo nie.

V tejto súvislosti, ako prvé a nevyhnutné je, aby rodičia podali žiadosť. ÚPSVAR vypracoval vzor „žiadosti – návratky“, pripájam do prílohy.

Žiadame Vás, aby ste učiteľke odovzdali podpísané návratku najneskôr do 14.4.2023, či žiadate/nežiadate o dotáciu.

Tí, ktorí momentálne nechodia do MŠ, musia tak či tak návratku vyplniť a priniesť do MŠ najneskôr do 14.4.2023, inak nebudú mať nárok od mája na dotáciu.

V prípade otázok nás kontaktuje.

navratka_MŠ.docx

 

Všetky informácie nájdete aj na stránke ÚPSVAR-u:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/poskytovanie-dotacie-na-stravu-od-01.05.2023.html?page_id=1255775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE  PRE  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA

1. Príspevky za stravu v zmysle VZN  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 4/2023:

Príspevok na nákup potravín pre stravníkov od 2 – 6 rokov /1 deň je vo výške 2,30 €

Z toho:

 • Desiata:  0,55€
 • Obed:     1,30 €
 • Olovrant: 0,45 €

   Príspevok na režijné náklady na 1 mesiac je 10,00€ . Príspevok je nevratný.

    Spolu cena stravy/1 deň: ..................................................................................................... 2,20 €

    Cena stravy bez olovrantu/1 deň: ....................................................................................... 1,85 €

 Číslo účtu školskej jedálne, na ktorý sa uhrádza strava (vo forme IBAN) :SK97 5600 0000 0018 0414 7029

2. Odporúčame rodičom realizovať platby bezhotovostným bankovým prevodom (cez internet banking),

      trvalým príkazom alebo vkladom na účet od 1.3.2023 nasledovne:

 • Dieťa v MŠ (2-6r.): ......................................................................................... 65,- € / mesiac
 • Dieťa BO (bez olovrantu) v MŠ (2-6r): ........................................................... 55,- € / mesiac

 V mesiaci, kedy dieťa prvýkrát nastúpi do MŠ, uhradí rodič/ zákonný zástupca dieťaťa 2x príspevok na stravu a réžiu (za daný mesiac bezodkladne po nástupe a budúci mesiac do 25. dňa daného mesiaca).

 • vo februári platba za marec ..................................................... - úhrada do 25.02. 2023
 • v marci platba za apríl .............................................................. - úhrada do 25.03. 2023
 • v apríli platba za máj ................................................................. - úhrada do 25.04. 2023
 • v máji platba za jún ................................................................... - úhrada do 25.05. 2023

     Ostatné platby na letné mesiace podľa prevádzky MŠ.

 Pri úhrade je potrebné do správy pre príjemcu  uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ktorú dieťa navštevuje a taktiež uviesť správny variabilný symbol: napr. 0920221 (mesiac, rok, trieda). Pri úhrade trvalým príkazom uviesť variabilný symbol : 2223

3.  Za stravníka sa uhrádza stravné bezhotovostne bankovým prevodom, trvalým príkazom, alebo vkladom na účet školskej jedálne v Prima banke tak, aby  stravné na účet  ŠJ nabehlo do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca, ktorého sa platba stravného týka.

4.  Prihlásiť alebo odhlásiť dieťa zo stravy je nutné do 8.00 hod. daného dňa, na tel. č.: 02/707 11 541, 0940 047 721     

 Za neodobratú stravu, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

5. Ďalšie informácie Vám poskytne vedúca školskej jedálne na tel. č.:  02/ 707 11 541

POŠTOVÉ  POUKÁŽKY A ANI PODKLADY K PLATBÁM SA NEVYDÁVAJÚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.