Choď na obsah Choď na menu

JEDÁLNY LÍSTOK, INFORMÁCIE ŠK.JEDÁLNE

Jedálny lístok od 30.1.2023 do 3.2.2023 Kol.14.pdf

Jedálny lístok od 6.2.2023 do 10.2.2023 Kol.14.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE  PRE  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA

 1. Príspevky za stravu v zmysle VZN  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 4/2021:

Príspevok na nákup potravín pre stravníkov od 2 – 6 rokov /1 deň je vo výške 1,54 €

Z toho:

 • Desiata:  0,38 €
 • Obed:     0,90 €
 • Olovrant: 0,26 €

  Príspevok na režijné náklady na 1 deň: 0,50 €, Diéta 1deň: 0,30 €

   Spolu cena stravy/1 deň: ..................................................................................................... 2,04 €

   Cena stravy bez olovrantu/1 deň: ....................................................................................... 1,78 €

 Číslo účtu školskej jedálne, na ktorý sa uhrádza strava (vo forme IBAN) :SK97 5600 0000 0018 0414 7029

 1. Odporúčame rodičom realizovať platby bezhotovostným bankovým prevodom (cez internet banking),

      trvalým príkazom alebo vkladom na účet od 1.9.2022 nasledovne:

 • Dieťa v MŠ (2-6r.): ......................................................................................... 45,- € / mesiac
 • Dieťa BO (bez olovrantu) v MŠ (2-6r): ........................................................... 40,- € / mesiac

    V mesiaci september 2022 uhradí rodič/ zákonný zástupca dieťaťa 2x príspevok na stravu a réžiu.

 • v septembri platba 2x – september + október = 45,- € + 45,-€ - úhrada do (10.9. a 30.09.)
 • v októbri platba za november  ................................................. - úhrada do 31.10. 2022
 • v novembri platba za december  ............................................. - úhrada do 30.11. 2022
 • v decembri platba za január .................................................... - úhrada do 31.12. 2022
 • v januári platba za február ....................................................... - úhrada do 31.01. 2023
 • vo februári platba za marec ..................................................... - úhrada do 28.02. 2023
 • v marci platba za apríl .............................................................. - úhrada do 31.03. 2023
 • v apríli platba za máj ................................................................. - úhrada do 30.04. 2023
 • v máji platba za jún ................................................................... - úhrada do 31.05. 2023

   Ostatné platby podľa prevádzky MŠ.

  Pri úhrade je potrebné do správy pre príjemcu  uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ktorú  dieťa navštevuje a taktiež uviesť správny variabilný symbol: napr. 0920221 (mesiac, rok, trieda: A-1, B-2, C-3, D-4, E-5, F-6)

 Pri úhrade trvalým príkazom uviesť variabilný symbol : 2223

3.  Za stravníka sa uhrádza stravné bezhotovostne bankovým prevodom, trvalým príkazom, alebo vkladom na účet školskej jedálne v Primabanke tak, aby  stravné na účet  ŠJ nabehlo do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca, ktorého sa platba stravného týka.

4.  Prihlásiť alebo odhlásiť dieťa zo stravy je nutné do 8.00 hod. daného dňa, na tel. č.: 0940 047 721

Za neodobratú stravu, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

5. Ďalšie informácie Vám poskytne vedúca školskej jedálne na tel. č.:  02/ 707 11 541

POŠTOVÉ  POUKÁŽKY A ANI PODKLADY K PLATBÁM SA NEVYDÁVAJÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.